Tietosuojakäytännöt asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn

Miriale ja Tono ovat Editions AtlasSA:n omaisuutta. Editions Atlas SA ("Atlas"), joka toimii rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelyssä, haluaa näin tiedottaa asiakkaillensa ("Asiakkaat") 25. toukokuuta 2018 alkaen sovellettavan yleisen eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen 679/2016 ("Yleinen eurooppalainen tietosuoja-asetus") mukaisista tavoista, joilla käsittelemme tietoja, jotka saamme Asiakkailta. 

1. Rekisterinpitäjä ja tietojen käsittelijät
Editions Atlas SA, jonka rekisteröity toimisto sijaitsee osoitteessa Route de la Pale 18, 1026 Denges, on rekisterinpitäjä, johon voidaan ottaa yhteyttä seuraavan sähköpostiosoitteen kautta: dataprotection@editionsatlas.ch Täydellinen luettelo tietojen käsittelijöistä voidaan pyytää edellä mainitusta sähköpostiosoitteesta.

2. Kerättävät henkilötiedot
Atlas käsittelee Asiakkaidensa henkilötietoja näiden käytäntöjen mukaisesti. Asiakkaat luovuttavat tietoja, kun:

a) he antavat henkilötietoja ja yhteystietoja ostaessaan tuotteen tai käyttäessään palveluja, jotka Atlas tarjoaa;
b) he antavat tietojaan pyytäessään tietoja tai apua;
c) he antavat tietoja sellaisten kyselyiden tai kilpailujen yhteydessä, jotka Atlas järjestää, siinä tapauksessa, että nämä Käytännöt liitetään osaksi niitä erityisiä käytäntöjä, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä kilpailun aikana;


Atlas ei käsittele terveystietoja tai yleensä muita tietojen erityisluokkia, jotka on määritetty Yleisen eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen artiklassa 9. Alaikäisten tietoja käsitellään tavoilla, jotka on kuvattu näiden Käytäntöjen kappaleessa 8.
Yllä mainittuja tietoluokkia käsitellään vain siinä määrin, kuin se on tarpeen näiden Käytäntöjen kappaleen 4 kuvaamiin tarkoituksiin.

3. Henkilötietojen käsittely
Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään automaattisesti tai muilla tavoilla, ja niitä suojellaan toteuttamalla riittävät tietoturvatoimet varmistamaan henkilötietojen tietoturva ja luottamuksellisuus. Atlas toteuttaa erityisiä organisatorisia toimia, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että henkilötiedot ovat suojattuja menettämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovutukselta tai käytöltä kaikkien lähetettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltävien henkilötietojen osalta 
Kun henkilötietoja ei ole enää tarve käsitellä siinä tarkoituksessa, mihin ne on kerätty, tai kuin säilytysaika (joka kuvataan kappaleessa 10) on päättynyt, Atlas anonymisoi henkilötiedot ja poistaa tunnisteet.
4. Käsittelyn tarkoitukset 
Atlas edellyttää asiakkaidensa luovuttavan henkilötietojaan seuraavissa tarkoituksissa:
a) pyytääkseen palveluita ja käyttääkseen palveluista, joita Atlas tarjoaa, kuten kursseja, kilpailuja ja asiakaspalveluja, sekä oikeusvaateen perustelemiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi asiakkaita tai muita kohtaan (yhdessä määritettynä: “Sopimukselliset tarkoitukset”;
b) noudattaakseen lain ja määräysten mukaisia velvoitteitaan (määritelty: "Lain mukaiset tarkoitukset");
c) Kun asiakas antaa suostumuksensa lähettää uutiskirjeitä, markkinointiviestintää perinteisiä tai muita kanavia, kuten sähköpostia, teksti- ja multimediaviestejä, sosiaalista verkostoa, pikaviestejä, kännykkäsovelluksia, bannereita, fakseja, postia ja puhelinta käyttäen; edistämään ja/tai myymään Atlaksen tarjoamia tuotteita ja/tai palveluita, sekä suorittaakseen asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin mittaavia muita kyselyitä (määritelty: “Markkinointitarkoitukset”);
d) Kun asiakas antaa suostumuksensa lähettää markkinointiviestintää konsernin muilta yrityksiltä ja/tai muilta kaupallisilta kumppaneilta seuraavilta alueilta: kustantajat, massamarkkinajälleenmyyjät, lelujen myyjät ja kulutustavaroiden jakelijat, suhteessa tuotteisiinsa/palveluihinsa tavalla, jotka on kuvattu edellisessä kappaleessa; Asiakkaat voivat pyytää luettelon näistä aiheista (määritelty: “Kolmansien osapuolien markkinointitarkoitukset”)
e) Kun asiakas antaa suostumuksensa lähettää kaupallista viestintää kohdissa c) ja d) määritellyin tavoin ja keinoin asiakkaiden mieltymysten, piirteiden ja tapojen perusteella, tai tältä pohjalta tehdyn tuoteanalyysin perusteella (määritelty: “Profilointitarkoitukset”);
f) Kun asiakas antaa suostumuksensa käsitellä henkilötietoja Atlaksen markkinointitarkoituksissa, lähettää enintään 3 kuukausittaista uutiskirjettä sekä viestintää, joka koskee Atlaksen tuotteita/palveluita asiakkaille, jotka on määritetty pelkästään sellaisten yleisluokkien perusteella, kuten ikä, ovatko he avanneet aiemmin lähetetyn uutiskirjeen, tai kuinka he tekevät ostoksia (määritetty: “Oikeutetut edut ja markkinointitarkoitukset”), sekä
g)  Suorittamaan toimintoja, joiden toiminta liittyy siirtoon sivuliikkeisiin, hankintaan, yritysten yhdistämiseen, osituksiin tai muihin muutoksiin ja sellaisten toimintojen suorittamiseen (määritetty: “Oikeutetut edut ja liiketoimintatarkoitukset”).

5. Lailliset perusteet käsittelylle
Henkilötietojen käsittely Sopimuksellisissa tarkoituksissa on välttämätöntä, koska se on tarpeen Atlaksen tarjoamien, erityisten palvelujen käyttämiseksi. 
Henkilötietojen käsittely Lain mukaisiin tarkoituksiin on pakollista, koska sovellettavat lait vaativat niin. Jos asiakas ei halua henkilötietojaan käsiteltävän näissä tarkoituksissa, Atlas ei voi tarjota hänelle palveluja.
Henkilötietojen käsittely Atlaksen markkinointitarkoituksiin, Kolmansien osapuolien markkinointitarkoituksiin ja Profilointitarkoituksiin ei ole pakollista, ja se riippuu asiakkaan ennakkoon antamasta suostumuksesta. Jos asiakas ei anna suostumustaan, Atlas ja muut saman konsernin yritykset ja/tai muut valitut kaupalliset kumppanit eivät voi tiedottaa asiakkaalle uusista tuotteista/palveluista, tarjouksista, henkilökohtaisista tarjouksista, tai suorittaa markkinointikyselyitä tai lähettää muita viestejä tai materiaaleja asiakkaiden mielenkiinnon kohteiden mukaisesti.
Käsittely Oikeutetun edun perusteella markkinointitarkoituksessa tapahtuu Atlaksen oikeutettujen etujen tavoittelemiseksi, asianmukaisesti tasapainotettuna asiakkaiden etujen suhteen, ottaen huomioon tämäntyyppisen käsittelyn rajoitukset kuten on kuvattu kappaleessa 4.f), suoritetaan 25. toukokuuta 2018 alkaen, kun Yleisen eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa.
Käsittely Oikeutettuihin liiketoiminnan etuihin liittyen suoritetaan Tietosuoja-asetuksen artiklan 24 kappaleen 1 d) mukaisesti ja Atlaksen sekä sen vastapuolen Oikeutettuja etuja tavoitellen mainittujen taloudellisten toimien suorittamiseksi Eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6. f) mukaisesti ja asianmukaisesti tasapainotettuna Asiakkaiden etujen suhteen, koska käsittely rajoittuu vain tarvittavaan laajuuteen sellaisten toimintojen suorittamiseksi.

6. Henkilötietojen tietojensiirto
Kappaleessa 4 kuvatuissa tarkoituksissa Atlas voi siirtää asiakkaan henkilötiedot, rajattuna tarkasti kunkin käsittelyn vaatimaan laajuuteen, seuraaville tahoille:
a) Atlaksen työntekijät, yhteistyökumppanit ja toimittajat, heidän tehtäviensä ja/tai sopimuksellisten velvoitteittensa suorittamisen puitteissa ja suhteessa kaupallisiin suhteisiin Asiakkaiden kanssa;
b) alihankkijoille ja/tai aliurakoitsijoille Atlaksen tarjoamien palveluiden ja tuotteiden toteuttamisen vaatimassa laajuudessa;
c) muille kansallisille ja monikansallisille konsernin yrityksille, kuten seuraavassa kappaleessa 7 kuvataan;
d) postitoimistolle ja kuriireille asiakkaiden ostamien, Atlaksen tarjoamiin palveluihin liittyvien tuotteiden toimittamista varten;
e) lakiasiain, hallinnon ja talouden konsulteille, siinä määrin kuin on tarpeellista tai hyödyllistä Atlaksen toimintaa varten, edellä kuvatuilla tavoilla;
f) Taloudellisille instituutioille asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen toteuttamisesta syntyvien tulojen ja maksujen hallinnointiin.
Asiakkaiden henkilötietoja ei paljasteta.

7. Henkilötietojen siirto ulkomaille 
Asiakkaan henkilötietoja voidaan vapaasti lähettää kansalliselta alueelta muihin Euroopan maihin, mutta niitä voidaan myös lähettää Euroopan yhteisön ulkopuolelle, ja erityisesti Venäjälle, Japaniin ja Yhdysvaltoihin. 
Aina, kun Atlas lähettää henkilötietoja Euroopan yhteisön ulkopuolelle, se ryhtyy kohtuullisiin toimiin ja käyttää sopivia suojakeinoja, jotta henkilötiedot pysyvät turvassa Eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen artiklan 44 ja artiklojen 45 ja 46 mukaisesti.
Asiakkailla on oikeus saada kopio omista tiedoistaan, joita säilytetään ulkomailla, ja vastaanottaa tieto tietojensa säilytyspaikasta kysymällä asiaa suoraan rekisterinpitäjältä, jonka yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan kappaleesta 9.

8. Tiedot alle 18-vuotiaista
Atlaksen palveluja voivat käyttää myös henkilöt, jotka ovat alle 18-vuotiaita, eli alaikäisiä. Tässä tapauksessa Atlas kerää ja käsittelee alaikäisten henkilötietoja vain näissä käytännöissä esitettyihin tarkoituksiin ja näissä käytännöissä esitetyillä tavoilla, noudattaen Yleisen eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen määräyksiä alaikäisten henkilötietojen käsittelystä (artikla 8) ja etukäteen vanhemmalta tai muulta lailliselta huoltajalta hankitulla luvalla, jonka tiedot kerätään vain tällaisen suostumuksen antamista varten.

9. Asiakkaiden oikeudet
Asiakas voi henkilötietoihinsa liittyen käyttää, ilman lisäkorvausta ja milloin tahansa, seuraavia oikeuksia:
a) Saada vahvistus siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja jos käsitellään, hänellä on oikeus päästä käsiksi näihin tietoihin;
b) Saada tietoonsa tietojen alkuperä, tarkoitus ja tapa, jolla niitä käsitellään, sekä logiikka, jota sovelletaan automaattiseen käsittelyyn;
c) Pyytää päivittämään, korjaamaan tai - jos hän on kiinnostunut - yhdistämään tietoja;
d) Pyytää tietojen poistamista, anonymisointia tai estoa tiedoille, joita on käsitelty laittomasti, tai vastustaa oikeutettuun perusteeseen perustuvaa käsittelyä;
e) Vastustaa, täysin tai osaksi, tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, jota tehdään joko automaattisesti tai perinteisemmillä menetelmillä;
f) Peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ilman vaikutusta käsittelyn lainmukaisuuteen ennen suostumuksen poisvetämistä. 

Edellä mainittujen oikeuksien ohella, alkaen 25. toukokuuta 2018, Asiakkailla on oikeudet, jotka on kirjattu seuraavaan kappaleeseen 10. c).
Asiakkailla on milloin tahansa mahdollisuus käyttää oikeuttaan muokata yhteystietojaan, tiedottaa Atlakselle muutoksista ja päivityksistä tiedoissaan, sekä saada lisätietoja Atlaksen heidän tiedoilleen tekemästä käsittelystä lähettämällä sähköpostia seuraavaan osoitteeseen: dataprotection@editionsatlas.ch tai soittamalla seuraavaan numeroon (09) 4259 8607

10. Lisäsäännöksiä sovelletaan 25. toukokuuta 2018 alkaen
Seuraavat säännökset tulivat täysimääräisinä käyttöön 25. toukokuuta 2018 alkaen, kun Yleinen eurooppalainen tietosuoja-asetus tuli voimaan.

a) Henkilötietojen säilytysajat: Atlas säilyttää henkilötietoja vain siihen saakka, kuin niitä vaaditaan täyttämään tarkoitus, jota varten tiedot kerättiin näiden Tietosuojakäytäntöjen kappaleen 2 mukaisesti. Kaikissa tapauksessa seuraavat säilytysajat pätevät erityisiin tarkoituksiin:

Sopimuksellisissa tarkoituksissa kerätyt henkilötiedot (kpl 4.a) säilytetään sopimuksen voimassaolon ajan ja 10 vuotta sen päättymisen jälkeen Atlaksen oikeuksien harjoittamiseen/puolustamiseen, sekä oikeudessa että sen ulkopuolella, jos tapahtuisi sopimukseen liittyvä reklamaatio; 
Lakiin perustuviin tarkoituksiin kerätyt henkilötiedot (kpl 4. b) säilytetään lain määräämät, erityiset vanhentumisajat;
Atlaksen markkinointitarkoituksiin keräämät tiedot (4. c mukaisesti) säilytetään tarjotun palvelun, osallistuttavan kilpailun tai keräyksen ajan, ja 2 vuotta keräämisen ja/tai tarjotun palvelun päättymisen jälkeen;
Kolmansien osapuolien markkinointitarkoituksiin kerätyt ja Profilointitarkoituksiin kerätyt henkilötiedot (kpl 4. d ja e) säilytetään 12 kuukautta niiden keräämisen jälkeen;
Oikeutettujen liiketoimien etujen perusteella kerätyt henkilötiedot (kpl 4. g) säilytetään 10 vuotta niiden keräämisestä.

Kun nämä ajat ovat päättyneet, asiakkaiden henkilötiedot poistetaan/anonymisoidaan ja/tai koostetaan.

b) Lisäoikeudet: Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa ja millä tahansa edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla:
Pyytää rajoitusta käsittelylle, kun: (i) henkilötietojen tarkkuus on rekisteröidyn kiistämä, sellaiseksi ajanjaksoksi, joka mahdollistaa rekisterinpitäjän tarkistavan henkilötietojen tarkkuuden; (ii) käsittely on laitonta ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista, ja pyytää sen sijaan rajoitusten asettamista; (iii) Atlas ei enää tarvitse henkilötietoja niiden käsittelyn tarkoitusta varten, mutta rekisteröity tarvitsee niitä tehdäkseen, edistääkseen ja puolustaakseen laillisia reklamaatioitaan; (d) rekisteröity on vastustanut käsittelyä Yleisen eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen artiklan 21.1 mukaisesti, odottaen vahvistusta siitä, onko rekisterinpitäjällä oikeutettu peruste kumota rekisteröidyn etu;
Pyytää henkilötietojen viivytyksetöntä poistoa;
Pyytää henkilötietojensa siirrettävyyttä;

c) Tehdä valitus kansallisille viranomaisille henkilötietojen käsittelystä.

11. Päivitykset

Tämä asiakirja on voimassa otsikossa mainitusta päivämäärästä alkaen.
Atlas voi muuttaa tai yhdistää tämän asiakirjan, myös seurauksena lisämuutoksista ja/tai integraatiosta Yleisen eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen määräyksissä. Päivityksistä ja muutoksista tiedotetaan etukäteen, ja asiakkaat voivat aina tarkastella päivitettyjä tietosuojakäytäntöjä seuraavan linkin kautta https://tono.com/fi/fi/staticpages/consumerprivacy.aspx.
Jos sinulla on epäilyjä, kysymyksiä tai valituksia liittyen henkilötietojesi keräämiseen ja käsittelyyn, voit ottaa yhteyttä Atlakseen kohdan “lähettämällä sähköpostia seuraavaan osoitteeseen: dataprotection@editionsatlas.ch mukaisesti  tai soittamalla seuraavaan numeroon: (09) 4259 8607Takaisin aloitussivulle